Mi az, hogy Ebösszeírás, mit is kell tennem?

Több helyről hallom ezeket a kérdéseket. Sokan azt sem tudják, hogy le kellett adni a kutyájukról adatlapot, sokan tudták, hogy kell, de a menetét nem tudták és hogy hova is kell azokat a bizonyos adatlapokat leadni.

Ahogy a neten kerestem a téma kapcsán, az ebösszeírás Budapest kerületeiben is különböző időpontokban zajlott le, más-más határidőkkel, de általában 2013-ban, a vidéki városokban pedig sok helyen 2014-ben zajlott le és fejeződtek be az ebösszeírással kapcsolatos teendők.

Több önkormányzat oldalán olyat is olvastam, hogy annak is nyilatkoznia kellett, akinek nincsen kutyája.

Összefoglalom a lényeget az Ebösszeírásról általában:

  • Az összeírás önbevallásos módszerrel történt.
  • Az ebösszeíró adatlapot ebenként szükséges kiállítani.
  • A kutyák regisztrációját az önkormányzatoknak háromévente legalább egy alkalommal kötelező lebonyolítaniuk.
  • Az ebösszeírás az állatvédelmi törvény szerint a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel szükséges.
  • Járványügyi helyzet esetén ugyanis a hatékony védelemhez nem elegendő az országos elektronikus eb adatbázis, az önkormányzatok által végzett eb összeírás – a helyi hatósági előírás kényszerítő erejével – az állattartókat a jogkövető magatartásra ösztönzi.
  • Az ebösszeírás adatairól a hivatal helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
  • Az ebösszeírás hasznossága tehát abban rejlik, hogy az ebtartással kapcsolatos törvényi rendelkezéseket egyre többen tartják be, az ebeket veszettség ellen beoltatják, továbbá megjelöltetik transzponderrel, chippel is.
  • 2013. január 1-jétől a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Az önkormányzat az ebösszeírás kezdetekor felhívta a figyelmet: ha a kutyatulaj ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az adatlap kitöltése előtt azt pótolja. Ha nincs beültetett chip, minimum 45 ezer forint állatvédelmi bírság szabható ki. Harmincezres bírsággal az a gazdi is sújtható, aki nem szolgáltatott adatot négylábú kedvencéről.
  • A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.
  • Fontos tudni, hogy az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban jelezni.

Egészen pontosan így szól az önkormányzatok feladata:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján 2012. évtől a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Mivel a KutyaPont Kutyakozmetika leginkább három kerület közelében van (1-2-12.ker), ezért ennek a három kerületnek az ebösszeírással kapcsolatos tájékoztatóját és adatlapját link formájában ideteszem:

Tájékoztatók és adatlapok az ebösszeírással kapcsolatban

1.ker Önkormányzat tájékoztatója az ebösszeírásról:
http://www2.budavar.hu/index.php?node=downloads&file_id=1034
adatlapja:
http://www2.budavar.hu/index.php?node=downloads&file_id=1035
http://www2.budavar.hu/index.php?menu=295

2.ker Önkormányzat tájékoztatója az ebösszeírásról:
http://www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/tajekoztatok/ebosszeiras_2012/ebosszeiras_2013.html
adatlapja:
http://www.masodikkerulet.hu/data/cms121771/Adatlap_ebosszeiras_2013.doc

12.ker Önkormányzat ebösszeírás tájékoztatója:
http://www.hegyvidekujsag.eu/archivum/archivum-2013-szeptember/ebosszeiras-oktobertol
adatlapja:
http://www.hegyvidek.hu/download.php?docID=18427

Az ebösszeírás-hoz kapcsolódó törvényi előírás és hivatkozás:

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a

VIII. Fejezet – AZ ÁLLATVÉDELMI FELADATOK PÉNZÜGYI FEDEZETE, AZ EBNYILVÁNTARTÁS, AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁS, AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁG71

42. § (1) Az e törvény szerinti állami feladatok ellátásának, valamint az önkormányzati feladatok támogatásának állami pénzügyi forrásai:

a) a központi költségvetésben állatvédelemre előirányzott pénzösszegek,

b) az állatvédelmi hozzájárulás,

c) az állatvédelmi bírság.

(2) Az állatok védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához állatvédelmi hozzájárulást kell fizetni. Az állatvédelmi hozzájárulásra kötelezett termékek körét, a hozzájárulás mértékét, valamint fizetésének és felhasználásának szabályait külön törvény állapítja meg.

42/A. §72 (1) A transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) kell nyilvántartani az állat tartója és más személyek jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme céljából.

(2) Az adatbázisba való regisztrációért e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni, mely díj az adatbázis működtetőjének a bevétele. Az eb transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatbázist az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működteti.

(4) Az adatbázisnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) az eb tulajdonosának nevét, címét,

b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levélcímét,

c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, színét, hívónevét,

d) az eb tartási helyét,

e)73 a beültetett transzponder sorszámát, a beültetés időpontját, a beültetést végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

f)74 ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját, az ivartalanítást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

g)75 az eb oltási könyvének számát, az azt kiadó szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

h) az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontját,

i)76 az eb veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyagot, annak gyártási számát, valamint az oltást végző szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

j) a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét, időpontját,

k)77 kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén az útlevél számát, kiállításának időpontját, a kiállító szolgáltató állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát,

l) az eb veszélyessé minősítésének tényére és időpontjára vonatkozó adatot,

m)78 elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát.

(5) Az adatbázis működtetője jogosult kezelni a (4) bekezdésben meghatározott adatokat.

(6) Az eb tulajdonosa és tartója köteles a (4) bekezdés szerinti adatokat az eb transzponderrel történő megjelölését és regisztrációját végző állatorvos rendelkezésére bocsátani.

(7) Az adatbázis működtetője biztosítja a (4) bekezdés c), h) és l) pontja szerinti adatokhoz való nyilvános hozzáférést az állatba ültetett transzponder sorszáma alapján.

(8) Jogszabályban meghatározott közfeladat ellátása érdekében az adatbázis működtetője az adatbázishoz

a)79 hozzáférést biztosít a települési, fővárosban a fővárosi kerületi és a fővárosi önkormányzat részére,

b) hozzáférést biztosíthat bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és más közigazgatási szerv részére.

(9) Az adatbázisban szereplő adatok tulajdonjogot nem igazolnak.

42/B. §80 (1)81 A tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

(2)82 Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.

(3)83 A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat az ebösszeírás alapján a (2) bekezdésben foglalt adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

(4)84 Az adatbázis működtetőjének kérésére a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara köteles a nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni.

(5)85 Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a (2) bekezdés szerinti adatokat a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

42/C. §86 (1)87 Az ebtartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat az adott év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente ebrendészeti hozzájárulást szedhet be.

(2) Az adott évi ebrendészeti hozzájárulás tekintetében az eb tulajdonosának az év első napján az oltási könyvben tulajdonosként feltüntetett természetes vagy jogi személyt jogi személyiség nélküli szervezetet kell tekinteni.

(3)88 Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékét a tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat

a) az eb tartási céljának,

b) az eb tartásának állatjóléti és ebrendészeti jellemzőinek (tartási hely típusa, mérete, tartott ebek száma),

c) az ebtartó szociális helyzetének

figyelembe vételével állapítja meg, de az nem haladhatja meg ebenként veszélyes eb vonatkozásában a húszezer, más eb esetében a hatezer forintot.

(4) Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás

a) a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról szóló 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat mellékletében felsorolt magyar kutyafajtákba tartozó törzskönyvezett,

b)89 a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás vagy az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgaigazolvánnyal rendelkező,

c) a Magyar Honvédségben, rendvédelmi szervben, nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazott,

d) – a veszélyes eb kivételével – az ivartalanított,

e) az ismert tartóval nem rendelkező és állatmenhelyen, ebrendészeti telepen vagy állatvédelmi szervezet gondozásában tartott, valamint

f) állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől örökbefogadott

eb után.

(5) Az állatvédelmi szervezet gondozásában tartás tényét az állatvédelmi szervezet vezetője írásban igazolja.

(6) Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről vagy állatvédelmi szervezettől történő örökbefogadás tényét az örökbeadó intézmény vagy szervezet vezetője írásban igazolja.

(7)90 A települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat köteles a befolyt ebrendészeti hozzájárulás teljes összegét az ebek ivartalanításának támogatására, az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek fenntartására, állatvédelmi szervezetek támogatására, valamint az ebösszeírás vagy egyéb, az ebtartással kapcsolatos állatjóléti és közegészségügyi intézkedések finanszírozására fordítani.

(8) A határidőre meg nem fizetett ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozás.

Ha még további dolgokra is kíváncsi vagy, ezen a linken találod a teljes jogszabályt:

https://www.google.hu/search?q=1998.+%C3%A9vi+XXVIII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny&oq=1998.+%C3%A9vi+XXVIII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny&aqs=chrome..69i57j0l5.635j0j7&sourceid=chrome&es_sm=0&ie=UTF-8

A KutyaPont Kutyakozmetika megnyitásával az egyik gyerekkori álmom valósult meg. Mindig is szerettem az állatokat. Fitalon állatorvos szerettem volna lenni, de szüleim inkább a jogi terület felé tereltek. Így végül az Államigazgatási főiskolán szereztem diplomát. A sok éves irodai feladatok és az estig tartó papírmunka közben határoztam el, hogy pályát módosítok és visszatérek a gyerekkori álmokhoz: 2011-ben úgy döntöttem állatokkal szeretnék foglalkozni és kutyakozmetikus leszek.

Eszter és Oszkár